การควบคุมแหล่งพลังงานที่มีอันตราย (Control of Hazardous Energy)

อะไรคือแหล่งพลังงานที่มีอันตราย?

แหล่งพลังงานหมายความรวมถึง กระแสไฟฟ้า สารเคมี อุณหภูมิ เครื่องจักรกล หรือจากอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการตรวจสอบ หรือซ่อมบำรุงแหล่งพลังงานดังกล่าว อุบัติเหตุหรือการปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างไม่คาดคิด หรือไม่สามารถควบคุมได้ อาจเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

circuit-breaker-lockout-1

เราจะควบคุมแหล่งพลังงานที่มีอันตรายได้อย่างไร?

ความผิดพลาดหรือบกพร่องในการควบคุมแหล่งพลังงานมากกว่า 10% เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บขั้นรุนแรงในหลายๆ อุตสาหกรรม

การมีระบบล็อกเอ้าท์ แท็กเอ้าท์ (Lockout Tagout) ที่ดี และขั้นตอนปฏิบัติที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงานในระหว่างการปลดปล่อยพลังงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

โดยทั่วไปแล้วมีระบบ ขั้นตอน ระเบียบปฏิบัติที่หลากหลายในการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตราย

ระบบ LOTO หรือ Lockout Tagout ก็เป็นมาตรฐานตัวหนึ่งจะมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายจากแหล่งพลังงานที่อันตราย

  • ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมฝึกฝนให้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแหล่งพลังงานที่อันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และสิ่งจำเป็นที่ต้องปฏิบัติในการควบคุมแหล่งพลังงาน
  • พนักงานผู้ที่มีอำนาจในการควบคุมแหล่งพลังงานจำเป็นที่จะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงวัตถุประสงค์และสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อควบคุมแหล่งพลังงานในระหว่างการตรวจสอบ ซ่อมบำรุง หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นที่จะต้องควบคุมแหล่งพลังงาน
  • ในระหว่างการควบคุมแหล่งพลังงาน ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมแหล่งพลังงานอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น อย่าพยายามเปิดหรือดำเนินการใดๆ กับแหล่งพลังงานที่มีการแขวนป้ายแท็กเอ้าท์ (Tagout) หรือทำการล็อคด้วยแม่กุญแกล็อคเอ้าท์ (Safety Padlock Lockout) อยู่
  • ไม่เพียงเฉพาะพนักงานเข้าใหม่เท่านั้น สำหรับพนักงานที่ผ่านการอบรมมาแล้วก็ควรจัดหลักสูตรทบทวนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติในการควบคุมแหล่งพลังงานอยู่อย่างสม่ำเสมอ

 

 

Share your thoughts