รูปแบบลูกกุญแจของ แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout

แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ของระบบล็อคเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า LOTO โดยรูปแบบของลูกกุญแจของแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout หลักๆ มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

  • แม่กุญแจ Padlock Lockout ที่ทุกตัวมีลูกกุญแจทุกดอกที่เหมือนกัน Keyed to Alike ทำให้สามารถเปิดแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout ได้จากลูกกุญแจเพียงแค่ดอกเดียว มีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ปฏิบ้ติงานเพียงคนเดียว แต่ต้องทำการล็อคแหล่งพลังงานหลายๆ ที่พร้อมๆ กัน

key02

  • แม่กุญแจ Padlock Lockout ที่ทุกตัวมีลูกกุญแจที่แตกต่างกัน Keyed to Differ ทำให้แม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout แต่จะตัวจะต้องใช้ลูกกุญแจของตัวเองเท่านั้นในการเปิด ซึ่งเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้มั่นใจว่าไม่มีผู้ใดสามารถมาเปิดแหล่งพลังงานได้ ในขณะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ เนื่องด้วยปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอคือการสำรองลูกกุญแจ ซึ่งหากมีการสำรองลูกกุญแจแบบ Keyed to Alike แต่ขาดการควบคุมที่ดี จะทำให้ทุกๆ คนที่มีลูกกุญแจสามารถเปิดแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ได้หมด

key01

  • แม่กุญแจ Padlock Lockout ที่ทุกตัวมีลูกกุญแจที่แตกต่างกัน Keyed to Differ และมีลูกกุญแจมาสเตอร์คีย์ Master Key ที่สามารถเปิดแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ Padlock Lockout ได้ทุกตัว ซึ่งสามารถประยุกค์ใช้งานได้ในกรณีที่ต้องทำการปลดแหล่งพลังงานจากแม่กุญแจล็อคเอ้าท์แบบฉุกเฉิน โดยให้หัวหน้างานเป็นผู้เก็บกุญแจ หรือทำการเก็บกุญแจไว้ในที่ๆ ปลอดภัย โดยจำเป็นที่จะต้องทำการควบคุมการเก็บรักษาลูกกุญแจมาสเตอร์คีย์ Master Key ให้เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันการถูกนำไปทำการสำเนา ซึ่งจะทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบล็อคเอ้าท์แท็กเอ้าท์ Lockout Tagout หรือ LOTO

key03

Share your thoughts